انجمن hostturk
ساختمان هوشمند چيست؟ - نسخه قابل چاپ

+- انجمن hostturk (http://hostturk.ir)
+-- انجمن: حوزه خدمات (http://hostturk.ir/forumdisplay.php?fid=49)
+--- انجمن: خدمات ساختمان (http://hostturk.ir/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: ساختمان هوشمند چيست؟ (/showthread.php?tid=56)ساختمان هوشمند چيست؟ - Hooshmandsazan96 - 05-05-2018

تكنولوژي دانش يا مهارتي است براي ساختن و خلق كردن، ابزاريست در دست انسان براي تسلط بر محيط پيرامونش. شكي نيست كه به لطف مواهب بيشمار تكنولوژي، انسان ها وضعيت بهتري براي زندگي پيدا كرده اند. يا اينهمه پُر واضح است كه تكنولوژي لزوماٌ هميشه و از همه لحاظ خوب و سودمند محسوب نمي شود. چه بسا بسياري از اختراعات هرگز بر بهبودي زندگي انسان ها تاثيري نداشته باشند.
در باور ما؛ تكنولوژي زماني به حد ايده آل مي رسد كه نامرئي شود، يعني تمركز شما بيشتر بر روي كاري باشد كه انجام مي دهيد نه دستگاهي كه با آن كار مي كنيد.
به ديگر سخن قرار است كه فناوري در خدمت ما باشد و نه ما در خدمت فناوري و به جراًت مي توان ادعا كرد كه خانه هوشمند خاص ترين و متفاوت ترين تجربه ايست كه مردم تا به حال از كاركردن با تكنولوژي تجربه كرده اند و البته در مورد خانه هوشمند تعريف ها، برداشت ها و استنباط هاي بيشماري مطرح شده است كه خيلي هم عاليست. مثل شركت خودروسازي كه هركدام تعريف خاص خودشان را در مورد محصولشان دارند حتما اولويت هاي آنها با هم متفاوت است. فاكتورهايي چون، شتاب، حداكثرسرعت، استحكام بدنه، كيفيت بالاي قطعات و … در تمام شركت ها به يك شكل طبقه بندي نمي شود ويا اين دست مثال ها مي توان به كمپاني هاي توليد تلفن هاي هوشمند اشاره كرد كه استنباط و هدف منحصر به فرد خود را در اين صنعت دنبال مي كنند.
خانه هوشمند رشتخانه هوشمند الفاخانه هاي هوشمند در ايراننمايندگي خانه هوشمند-هوشمندسازي ساختمان - خانه ي هوشمندخانه هاي هوشمندهوشمندسازان-خانه هوشمند در رشتهوشمندسازي ساختمان در رشت-هوشمندسازي خانههوشمند سازي واحد هاي مسكونيهوشمند سازي واحد هاي تجاري-هوشمندسازي ويلا
-اخذ نمایندگی خانه هوشمند